Начало       За нас      Покана       Галерия        Браншови указател        Контакти

Агенция за инвестиции и консултации

Дружеството е учредо през 2000 г. като компания, която не само нвестира на капиталовите пазари, но и предлага качествени консултантски услуги на своите клиенти в обрластта на корпоративното управление, приватизация и финанси.
Капитал: 700 000 (седемстотин хиляди) лева, разпределен в 10 000 (десет хиляди) поименни акции с право на глас и с номинална стойност по 70 (седемдесет) лева всяка една

Инвестиции:

• Консултации по финансиране със собствен и заемен капитал;
• Консултации по привличане на чуждестранни инвестиции и структуриране на сделки
• Инвестиции в страната и чужбина
• Консултации относно придобиване на търговски дружества,
• Включително и чрез приватизация;
• Консултации относно възможности за финансирания на български и чуждестранни дружества;


Юридически консултации и обслужване:

• Представителство на физически и юридически лица – миноритарни акционери/съдружници в Общото събрание на дружеството;
• Защита правата на миноритарните акционери в публични и непублични компании
• Абонаментно юридическо обслужване на корпоративни клиенти


Корпоративно управление:

• Бизнес планиране и финансови прогнози;
• Управленско консултиране;
• Информационно и юридическо обслужване на публични и непублични компании;
• Консултации относно реорганизация и преструктуриране на търговски дружества
• Консултации относно въвеждане на международния опит в дейността на български търговски дружества
• Разработване на информационни модели и бази от данни с оглед оптимизиране на корпоративното управление на българските компании
• Преструктуриране на собственост


Консултантско представителство

• Представителство на чуждестранни компании при упражняване на дейността им в страната
• Разработка на проекти и подготовка за участие по международни програми и мониторинг над реализираните проекти;


Финансово-счетоводно обслужване

• Абонаментно счетоводно обслужване


Квалифакационни програми и обучение:

• Организиране на образователни и квалификационни програми

 

София
пл. Славейков № 11, ет.1

Телефони/ факс +359 29882413;
+359 29884581

е-mail: info@aicbg.com