Начало       За нас      Покана       Галерия        Браншови указател        Контакти

Комисия по търговия и защита на потребителите

Комисия за защита на потребителите (КЗП) (до 10.06.2006 - Комисия по
търговия и защита на потребителите - КТЗП) осъществява контрол по прилагането на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), Закона за туризма (ЗТ), Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина (ЗЛАХМ), Закона за тютюна и тютюневите изделия (ЗТТИ) и подзаконовите актове по тяхното прилагане.

Същевременно Комисия за защита на потребителите е и специализиран държавен орган за защитата на икономическите интереси на потребителите и наред с Държавната агенция по метрология и технически надзор и за надзор на пазара на нехранителни стоки.

Правомощията й са насочени към контрол за законосъобразното извършване на туристически дейности; защитата на потребителите срещу рискове от придобиване на стоки или услуги, които могат да увредят живота, здравето или имуществото им и свързаната с това борба с намиращите се на пазара опасни стоки; съдействие на потребителите при защитата на техните икономически интереси; налаганена санкции и принудителни административни мерки в предвидените от закона случаи, администриране и участие с представител в помирителните комисии за извънсъдебно решаване на спорове между потребители и търговци и т.н.

Основните компетенции на Комисията по търговия и защита на потребителите са свързани с контрол по отношение на:

 • предлагане на опасни за живота и здравето промишлени стоки
 • липса на етикет и друга информация за предлаганите стоки
 • необявяване на цените на стоките и услугите
 • неиздаване на документ за продажба (касова бележка или фактура)
 • излъчване на заблуждаваща, непочтена или непозволена сравнителна реклама
 • наличие на неравноправни клаузи в договори с общи условия, прадлагани на потребителите
 • предоставяне на туристически услуги от нелицензирани туроператори, турагенти, хотелиери и ресторантьори
 • предоставяне на туристически услуги в некатегоризирани места за наставане и заведения за хранене и развлечения
 • несъответствие на предлаганите услуги с изискванията на съответната категория туристически обект
 • продажба на лекарства над нормативно установените пределни цени
 • неспазване на изискванията при търговия с тютюневи изделия

София град
Телефон: 02/ 9330572
Адрес: пл. “Славейков” № 4А, ет. 3, www.bnap.org