Начало       За нас      Покана       Галерия        Браншови указател        Контакти

ГЕОКАД-93 ЕООД

Фирма “ГЕОКАД-93” ЕООД е създадена през м. януари 1993 г. Собственик на фирмата е инж. Златан Златанов. Основен предмет на дейност е извършването на всички видове топографо-геодезически дейности, фотограметрия, създаване и поддържане на цифрови модели на населени места и извънселищни територии, Географски информационни системи и др.

“ГЕОКАД-93” ЕООД работи на инжинерингов принцип в част геодезия с над 150 строителни и проектантски фирми на територията на гр. София и страната. Направеното проучване показва, че делът на фирмата е около 40% от пазара на геодезически услуги за територията на гр. София.

“ГЕОКАД-93” ЕООД разполага с оборудване за дигитализиране и сканиране на картни материали и аерофото снимки. Фирмата разполага с фотограметричен скенер Deltascan-470-Auto с параметри: Размер на пиксела: 8, 12, 16, 20, 24, 32, 64 и 128 микрона; Средноквадратна грешка на сканиране 3 микрона; Максимална повърхност за сканиране 320/470 мм. Фирмата разполага с фотограметрична станция, като използва системата Photomod.

Трасиране на имотни граници.
Делби на поземлени имоти.
Трасиране на сгради и съоръжение (издаване на протокол за строителна линия и ниво).
Заснемане на сгради и подземни проводи и нанасяне в кадастралния план за издаване на Удостоверение по чл. 52 от ЗКИР.
Заснемане на достигнати нива на изградени строежи.
Изработване на топографски планове.
Изработване на проекти за вертикално планиране.
Изработване на нивелетни проекти.
Определяне на обема иззета земна маса.
Изработване на кадастрални планове и карти
Изработване на специализирани кадастрални карти
Разработване на Подробни Устройствени планове
Дигитализиране на картни материали.
Сканиране на аерофотоснимки от всички фотографски носители.
Фотограметрия
Аеротриангулация – проектиране, измерване и изравнение на фотограметрични мрежи.
Картография - изработване и обновяване на планове и карти в различни мащаби.
Построяване на цифров модел на терена.
Кадастър на населени места.
Изработване на ортофотопланове


1303 София, България
ул. Отец Паисий 96
телефон: 00359 2 931 30 17, 00359 2 813 19 54
e-mail: office@geocad93.com
www.geocad93.com