Начало       За нас      Покана       Галерия        Браншови указател        Контакти

Българска академия на науките

www.bas.bg

БАН развива дейност в осемте клона на фундаменталните (математически, физически, химически, биологични, за земята, инженерни, хуманитарни и обществени) науки чрез:
- 52 института;
- 12 изследователски лаборатории;
- 4 научни центъра;
- 3 музея (археологически, етнографски, природо-научен);
- 8 100 служители;
- 3 600 носители на научни степени и звания;

НАЧАЛОТО: Годината е 1869, когато в румънския град Браила се създава Българско книжовно дружество (БКД).
ИЗРАСТВАНЕТО: БКД прераства в Българска академия на науките (БАН) през 1911 година в резултат от дейността на ентусиазирани млади български учени.
УТВЪРЖДАВАНЕТО: В 1946 година възникват повечето от институтите на Академията, развиващи дейности, отговарящи на изискванията на своето време.
РЕФОРМИРАНЕТО: Великото народно събрание на България (1991) приема Закон за БАН, на основата на който се изработва Устав, утвърждаващ научната институция като автономна, с управление, базирано на принципите на демократичността.
Периодът: 1993-1997 г. се характеризира с мащабни промени, водещи до реконструирането на Академията с нейните основни дейности и изследователски приоритети, в съответствие със световните и европейските тенденции за развитие, както и реорганизация на нейните автономни научни звена.
ИНТЕГРИРАНЕТО: Днес звената на БАН осъществяват двустранни споразумения за сътрудничество с повече от 40 чуждестранни академии и други научни институти.
Особено важна е интеграцията с европейската научна и технологична мисъл и дейност чрез участието в програмата “ФАР” на Европейската комисия (ЕК).
За целия период 1992-2006г., участието на БАН в рамковите програми на ЕК се изразява в 402 успешни проекта и 23 милиона евро финансиране на звена от структурата на Академията. Приносът на БАН в успешното участие на страната в рамковите програми на ЕК е повече от 52%.
ТЕНДЕНЦИЯТА: БАН се утвърждава като демократична институция, осигуряваща научна основа и движеща сила при създаването на национална икономика и общество, базирани върху знанието с оглед членството на България в обединена Европа.


Адрес: 1, ул. "15 Ноември", 1040 София, България
Номератор: (+359 2) 989-84-46
Факс: (+359 2) 986-25-23; 988-04-48
Телекс: ( 067) 224-24 BG