Начало       За нас      Покана       Галерия        Браншови указател        Контакти

Български държавни железници


"Български държавни железници" са основани през 1888г. и са едни от най-старите железници в Европа.
През 2001 г. правителството решава да либерализира пазара на транспортните услуги и разделя НК "БДЖ" на превозвач и железопътна инфраструктура.
Национална компания “Железопътна инфраструктура” (НКЖИ) съществува от 01.01.2002 г., когато съобразно Закона за железопътния транспорт Национална компания “Български държавни железници” е разделена на две компании – НКЖИ и БДЖ – ЕАД. Тя е правоприемник на Национална компания "Български държавни железници" (НК “БДЖ”) и поема съответната част от активите и пасивите й по баланса към 01.01.2002 г., която се отнася до железопътната инфраструктура.
II. Предмет на дейност
НК “ЖИ” е юридическо лице със статут на държавно предприятие по чл. 62 ал. 3 от Търговския закон.
Основният предмет на дейност на НК “ЖИ” е :
• Осигуряване използването на железопътната инфраструктура от лицензирани превозвачи при равнопоставени условия.
• Извършване на дейности по развитието, ремонта, поддържането и експлоатацията на железопътната инфраструктура.
• Събиране на инфраструктурни такси в размер, определен от Министерския съвет, по предложение на министъра на транспорта и съобщенията.
• Разработване на графици за движение на влаковете, съгласувано с превозвачите, а за пътническите превози - и с общините.
• Управление на влаковата работа в железопътната инфраструктура при спазване на изискванията за безопасност, надеждност и сигурност.
• Приемане на всички заявки за превоз от превозвачите.
• Приемане и изпълнение на всички заявки, произтичащи от задълженията за обществени услуги.
• Изготвяне, поддържане и съхраняване на регистър, съдържащ данни за земята и обектите на железопътната инфраструктура.
• Осъществяване инвестиционната политика при развитието и модернизацията, поддържането и ремонта на железопътната инфраструктура за реализация на европейските критерии и стандарти.
НК “ЖИ” организира, осъществява и отговаря за изпълнението на своите задължения по дългосрочен договор, сключен между компанията и държавата. Компанията организира цялостната си дейност въз основа на проучвания, прогнози и програми за развитие на железопътната инфраструктура в съответствие с този договор.
Дейностите в компанията са регламентирани от Закона за железопътния транспорт, подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, международните споразумения за железопътни превози, по които Република България е страна, и са съобразени с изискванията на директивите на Европейската комисия, а именно:
A) Директива 2001/12 за развитие на железниците от Общността
Б) Директива 2001/13 за лицензиране на железопътните предприятия
В) Директива 2001/14 за разпределението на капацитета на железопътната инфраструктура, тарифирането на железопътната инфраструктура и сертифицирането по отношение на безопасността
НК “ЖИ” осъществява международно научно-техническо сътрудничество чрез участието си в: Международния съюз на железниците (UIC); Международния комитет по транспортна политика (CIT); Европейски изследователски институт по железопътен транспорт (ERRI); Организация за сътрудничество на железниците (ОСЖД) и други международни организации.
Развива двустранно сътрудничество с чуждестранни администрации с цел повишаване на ефективността на железопътните превози.
III. Основни характеристики
Описание на елементите на железния път


За контакти:

Централно управление
България, София 1233
бул.”Мария Луиза” №110
телефон: (+359 2) 932 34 13
факс: (+359 2) 932 64 44

Отдел “Администрация, протокол и контрол на решенията”
Антоний Лолов - Ръководител отдел

телефон: (+359 2) 932 61 55
факс: (+359 2) 931 23 16
E-mail: a_lolov@rail-infra.bg

Гореща телефонна линия за сигнали и жалби за нередности в железопътната инфраструктура: тел.: (+359 2) 932 38 75


www.rail-infra.bg