Начало       За нас      Покана       Галерия        Браншови указател        Контакти

Обединен здравноосигурителен фонд (ОЗОФ)

www.ozof.ihdoverie.com

ОЗОФ "Доверие" АД е фонд за доброволно здравно осигуряване, който покрива както обикновените, така и специфичните здравни потребности на всеки осигурен. С помощта на нашия осигурителен фонд непоносимите в много случаи разходи за лечение се превръщат в поносими текущи осигурителни вноски. Фондът е водещ в сферата на доброволното здравно осигуряване, като предоставя на своите клиенти медицинско обслужване на съвременно равнище, съизмеримо с високите стандарти в здравеопазването на развитите страни. Фондът гарантира необходимото по качество, обем и срок медицинско обслужване от висококвалифицирани лекари-специалисти, доценти, професори от лечебните заведения на национално и областно ниво.

Здравното осигуряване се осъществява след подписване на договор за индивидуално, семейно или групово осигуряване.

Здравните услуги, които Ви предлага ОЗОФ "Доверие" АД са включени в пет вида пакети:

Подобряване на здравето и предпазване от заболяване. 
Извънболнична медицинска помощ. 
Болнична медицинска помощ. 
Услуги, свързани с битови и други допълнителни условия пре предоставяне на медицинска помощ. 
Възстановяване на разходи

София 1504
бул. ”Княз А. Дондуков”, № 82
тел.: (+ 359 2) 943-48-50
тел./факс: (+ 359 2) 943-48-50
e-mail: ozof_doverie@abv.bg