Начало       За нас      Покана       Галерия        Браншови указател        Контакти

Национален парк Витоша

Витоша е естествен парк на София и любимо място за отмора както на столичани, така и на гостите от страната и чужбина. За природните й красоти е писано много, но тя е известна с огромното си растително богатство, впечатляващите и уникални каменни реки, както и с най-дългата пещера в България - Духлата, намираща се в южните склонове на планината. Витоша е обявена на 27.10.1934 г. за национален парк не само на България, а и на Балканския полуостров и е заемала площ от 6 401 ха. Тази територия е променяна неколкократно. През 1936 г. паркът е наречен “народен”, а през 2000 г. – “природен”. Сега територията му заема площ от 26 606 ха. В природен парк “Витоша” има два резервата: Бистришко бранище, който през 1977 г. е обявен за биосферен резерват и е включен в програмата на ЮНЕСКО - “Човекът и биосферата” и Торфено бранище, включващ торфищата във високите части на планината между Черни връх и връх Черната скала, които са на възраст от 1000 до 1500 години. Витошкият първенец - Черни връх се издига на 2290 м. надморска височина. Около него са върховете Голям и Малък резен, Скопарник, Купена, Самара и Селимица. От обширното мочурище под южните склонове на Черни връх и връх Скопарник извира река Струма, вливаща се в Бяло море. Известни с лечебната си сила са минералните извори в Княжево (22-31.5 Со), Рударци, Бояна, Симеоново. Планинска пътека води до красивия Боянски водопад, който се намира на 1200 м. н.в. и е висок 15 м. На територията на парка са установени 1 489 вида висши растения (от които 25 български ендемита, 31 балкански ендемита, 47 вида включени в Червена книга на България), 500 вида гъби, 500 вида водорасли, 300 вида мъхове и 200 вида лишеи. В местността Киселище се намира витошкият дендрариум, където на площ от 1400 дка могат да се видят интересни дървесни и храстови видове. Срещат се множество безгръбначни и гръбначни животни, сред които 800 вида пеперуди, 40 вида мравки, 10 вида земноводни, 14 вида влечуги, 114 вида гнездещи птици и около 50 вида бозайници. Въпреки близостта до милионния град парка запазва условия, необходими за съществуването на видове като мечката, благородният елен, сърната, дивата свиня, лисицата, язовеца, златката и бялката, обитаващи и днес планината. От птиците гнездят няколко редки и застрашени видове като големият и малък ястреб, черният кълвач и др. Всички хижи в планината предлагат настаняване и ястия от националната кухня.