Начало       За нас      Покана       Галерия        Браншови указател        Контакти

Бул Тренд Брокеридж ИП ООД

ИП БТБ е компания, специализирана в инвестиционното и финансово посредничество, гарантираща сигурност и прозрачност, работещи финансови схеми и минимална премия. Ние предлагаме на Вашите активи, пари или идеи, спектър от финансови решения и услуги:

- финансови консултации и анализи;
- регистрационно агенство, администриране на ценни книжа и представителство пред Централен Депозитар;

Услуги

Финансови консултации

Предлагаме периодични анализи на тенденциите в развитието на водещите световни капиталови пазари и основните пазарни индекси в Източна Европа. Тези анализи целят да подпомогнат инвеститорите в по – точното определение на ключови нива и цели.

Финансиране

Добра облигационна емисия е тази, която отчита интересите както на емитента, така и на инвеститорите. За да се пласира успешно една облигационна емисия, трябва добре да се познава правната рамка на сключването на облигационен заем, да се анализират тенденциите на финансовия пазар и да се проучат очакванията на инвеститорите.
Работейки активно и в тясно сътрудничество с най-големите институционални инвеститори в България, Бул Тренд Брокеридж е в състояние да структурира емисията облигации по начин, който в най-голяма степен да обедини интересите на инвеститорите и заемополучателя. Ние извършваме финансов анализ на емитента, първоначално проучване на пазара с цел тестване на инвеститорския интерес, структуриране на самата емисия и маркетинг сред инвеститорите. Може да се организира поемането на част или цялата емисия, като по този начин се гарантира сключването на заема.
Облигациите са дългов инструмент, посредством който компаниите си осигуряват финансови средства за определен период от време. Допълнителният ресурс може да е за целите на конкретна инвестиционна програма или за оборотни нужди. Облигационният заем е близък като характеристики до банковия кредит, а основните разлики са: изплащането на главницата на облигационния заем се осъществява по принцип с последното лихвено плащане или на равни вноски; и самия заем може да бъде необезпечен. Едно от основните предимства на емитирането на този вид дългови инструменти е, че емитентите създават кредитен имидж и си осигуряват достъп до широк кръг инвеститори, имат възможност за набавяне на по-дългосрочен финансов ресурс, както и са по-гъвкави при управлението на дълга. Като отрицателна черта на облигационния заем при равни други условия може да се отбележи по-висока цена на финансиране в сравнение с тези при банковия заем.
Начините за емитиране на корпоративни облигации се разделят съобразно вида на тяхното пласиране на:

  • Публични емисии (отправяне на предложение към повече от 50 или към неограничен брой инвеститори);

  • Емисии, пласирани единствено на институционални инвеститори без проспект (такива инвеститори са банките, инвестиционните дружества, застрахователните дружества, пенсионноосигурителните фондове и др.);

  • Частно пласиране (емисиите се пласират директно на ограничен кръг инвеститори и нямат характера на публичното пласиране).

BULL TREND BROKERAGE
Telephone: +359 2 943 33 66; +359 2 943 44 66
Fax: +359 2 644 64 75

Address: Sofia 1124, Tzar Ivan Assen II №19

E-mail: bulltrend@bulltrend-bg.com